Velký Týnec, 783 72
+420 603 194 700
corazon.os@seznam.cz

Všeobecné podmínky

Koně nás učí jak překročit hranice naší mysli a vstoupit do oblasti citu i síly.

1. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem tábora a rodičem (zákonným zástupcem) je rekreační pobyt dítěte na dětském táboře. Rodičem se rozumí objednatel – zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce), poskytovatelem je Corazon z.ú., Ostravská 31, Olomouc, 77200, IČO 285 58 782. Corazon z.ú. prohlašuje, že je oprávněn k provozování a pořádání dětského tábora.

2. Účastníkem dětského tábora se rozumí osoba, jejíž rekreační pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou na letní tábor a  uhrazenou platbou.  Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem dítěte a Corazon z.ú. vzniká a nabývá účinnosti okamžikem připsání platby na účet Corazonu.  Zaplacením tábora se rodič nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, vyplývajících z těchto všeobecných podmínek. (Podpis smlouvy není nutný.) Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek.

3. Účastník je povinen dodržovat táborový řád, režim dne a pokyny vedoucích tábora. Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků tábora. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky. V případě nezvládnutelných kázeňských problémů s účastníkem tábora si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit jej z tábora bez nároku na vrácení peněz. Účastník letního tábora je povinen šetřit táborový majetek, při vážném poškození jej nahradit.

4. Zákonný zástupce je povinen před nástupem na letní tábor seznámit dítě přiměřeným a jemu srozumitelným způsobem s pravidly bezpečnosti, táborovým řádem a to zejména s následujícími body:

Pohyb dětí – Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích objekt či prostory tábora či tábořiště. Při pohybu v lese, při hrách, na výletech, při koupání je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny či určené trasy. Dle pokynů vedoucích děti nesmí sami chodit  na určená místa (na pastvu a ke zvířatům).
Pokyny vedoucích – Děti musí respektovat pokyny vedoucích, kteří jsou představeni první den  – nástupy, režim dne, apod.
Hygiena – Děti musí dodržovat základní hygienické návyky a chování – záchody, pořádek v táboře, mytí rukou,  apod.
Zdraví dítěte – V případě zdravotních problémů musí dítě tyto problémy neprodleně nahlásit příslušnému vedoucímu tábora.  Nález klíštěte je potřeba hlásit vedoucímu, vytahuje jej pouze vedoucí.
Alkohol, drogy, kouření – Přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, drog a omamných látek.
Bezpečnost – Děti jsou povinny dodržovat bezpečnost práce s nářadím, sekerou, nožem a bezpečnost při hrách. V táboře je zákaz užívání otevřeného ohně bez dohledu vedoucích.
Základy slušného chování – Děti by měly užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívat sprostá slova.
Šikana, násilí – V případě násilí, šikany či jiného obtěžování je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou osobu (vedoucí, hlavní vedoucí).

5. Corazon z.u. upozorňuje, aby účastník tábora nevozil na tábor mobilní telefon, jinou drahou elektroniku, fotoaparát, případně jiné cennosti (šperky, hodinky, peníze). Corazon z.ú. neodpovídá za ztrátu cenných věcí dítěte.

6. Dítě při nástupu na tábor musí být zdravé. Pokud má nějaké zdravotní problémy, alergie apod.,musí být uvedeno již v přihlášce.

7. Pokud dojde v souvislosti s nepravdivými, či neúplnými údaji ke zdravotnímu ohrožení účastníka tábora, či táborového kolektivu, přebírá zákonný zástupce veškerou zodpovědnost.

8. Účastník je povinen dodržovat pokyny týkající se vybavení na tábor: bavlněné legíny nebo tepláky, bavlněné tričko, ochranná přilba, vhodná obuv (ne nazouváky), dopolední a odpolední svačina, pití. Nedoporučujeme sladkosti (lákají hmyz)

9. Cenové podmínky a způsob úhrady: Corazon z.ú. má právo trvat na zaplacení ceny tábora k datu uvedeného na web. stránkách. Při velkém zájmu, mají přednost ti účastníci, kteří platbu za tábor uhradí dříve. Nezaplacení ve stanoveném termínu a podle instrukcí na přihlášce, lze posuzovat jako nedodržení smluvních podmínek a Corazon z.ú. může jednostranně odstoupit od smlouvy (více ve storno podmínkách).

10. Zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem táborového pobytu od závazné přihlášky odstoupit. Zrušení pobytu se provádí emailem nebo písemně doporučeným dopisem a je stornován ke dni, v němž byl dopis doručen. Při zrušení přihlášky, při nenastoupení na tábor nebo v případě předčasného ukončení rekreačního pobytu je postupováno dle storno podmínek uvedených v bodech 11–13 těchto smluvních podmínek.

11. Výše stornovacího poplatku je stanovena ve všech případech takto:

  • Pokud za sebe najdete náhradníky, převedeme celou částku na ně.
  • 500,- Kč při odhlášení 15 – 30 dní před táborem,
  • 40 % při odhlášení 3 – 10 dní před táborem,
  • 100 % během táboru.

Pokud si zákonný zástupce najde vhodného náhradníka nebo nastoupí na jiný termín, storno se neplatí.

12. V případě onemocnění během tábora, potvrzené lékařem a tím ukončení pobytu dítěte na táboře, je možné 50% z celkové částky převést na ježdění v Pony klubu a to do konce téhož roku. Tuto skutečnost je nutné nahlásit do konce konání táborů.

13. Zákonný zástupce zaplacením částky na účet souhlasí s přijetím všeobecných podmínek a pravidel bezpečnosti. Předáním dítěte na tábor stvrzuje, že se seznámil se všeobecnými podmínkami a pravidly bezpečnosti a souhlasí s nimi. Poučí své dítě, přiměřeně k jeho věku, o nutnosti tyto všeobecné podmínky a pravidla bezpečnosti respektovat, poučí dítě o následcích pro případ porušení těchto podmínek.

14. Doporučujeme zařídit si na tábor úrazové pojištění rozšířené pro jízdu na koni. V případě úrazu, který není způsoben naší vinou nelze žádat odškodné.

15.Tábor nedoporučujeme dětem, které nemají žádnou svalovou oporu, nejsou zvyklé se hýbat a svůj čas tráví v bytech.

16. Všeobecné podmínky, pravidla bezpečnosti a pokyny pro rodiče letních táborů Corazon z.ú. jsou uvedeny na webových stránkách corazon-os.cz